Propozice

PROPOZICE 

 • pořadatelem turnajů ENERGY STREETBALL 2021 je Česká streetballová asociace,z.s.; 
 • ředitel turnaje: Jiří Toušek, +420 774 743 174, info@ceskystreetball.cz
 • série tří jednodenních turnajů ve streetballu „3 na 3“ pro školní týmy základních a středních škol;
 • termín a místo konání: Ostrava (14.6.), Olomouc (16.6.) a Praha (21.6.) - termíny konání turnajů mohou být změněny v důsledku omezení ze strany Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s výskytem covid 19;
 • kategorie:
  • dívky 14-15 let (základní školy)
  • chlapci 14-15 let (základní školy)
  • dívky 16-19 let (střední školy)
  • chlapci 16-19 let (střední školy)
 • v každé kategorii 12 týmů, každá škola může přihlásit pouze jeden tým v kategorii;
 • tým tvoří 3 hráči + 1 náhradník + pedagogický dozor (učitel/trenér);
 • přihlášení do turnaje – tým přihlašuje zástupce školy - přihlášky online na www.energystreetball.cz do termínu, uvedených u jednotlivých turnajů, startovné zdarma;
 • podmínkou účasti je splnění podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s covid 19 (viz bod „OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19“ níže)
 • hrací systém: 
  • týmy v kategorii budou rozlosovány do 4 skupin po 3 týmech, kde odehrají zápasy každý s každým - losování proběhne 1 den před konáním turnaje;
  • týmy na 1. a 2. místě ve skupině postupují do vyřazovacích bodů o celkové umístění, týmy na 3. místě ve skupině sehrají „zápasy útěchy“. 
  • pořadatel garantuje odehrání minimálně 3 zápasů.

časový harmonogram

kategorie dívky a chlapci 14-15 let (základní školy)

 • 07:30-08:15 registrace týmů na místě konání turnaje
 • 08:15-08:25 oficiální zahájení turnaje
 • 08:30-10:00 utkání ve skupinách
 • 10:05-10:50 utkání o umístění
 • 11:00-11:10 finále dívky, o 3-4. místo chlapci
 • 11:15-11:25 finále chlapci, o 3-4. místo dívky
 • 11:30  vyhlášení výsledků turnaje, předání cen

11:30-12:00         doprovodný program

kategorie dívky a chlapci 16-19 let (střední školy)

 • 11:00-12:00 registrace týmů 
 • 12:05-12:10 oficiální zahájení turnaje
 • 12:15-13:40 utkání ve skupinách
 • 13:50-14:35 utkání o umístění
 • 14:45-14:55 finále dívky, o 3-4. místo chlapci
 • 15:00-15:10 finále chlapci, o 3-4. místo dívky
 • 15:15  vyhlášení výsledků turnaje, předání cen 

pořadatel zajišťuje:

 • profesionální zázemí  - umělá plocha, koše, profesionální rozhodčí, apod. Rozsah služeb v zázemí může být ovlivněn aktuální podobou opatření v důsledku covid 19;
 • rozlišení týmů – pořadatel poskytne rozlišovací dresy, účastníci mají vlastní sportovní oblečení;
 • každý z účastníků obdrží oficiální tričko akce;
 • pitný režim, zdravotní služba – zajišťuje pořadatel;
 • ceny – týmy na 1-3. místě obdrží vouchery na nákup sportovního zboží v hodnotě 8.000,- / 6.000,- / 4.000,-;
 • doprovodný program – DJ, vložené soutěže, setkání se známými basketbalovými osobnostmi;
 • plánovanou součástí turnaje je charitativní akce „Každý bod pomáhá“;

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19

Pravidla pro covid budou stanovena na základě aktuální situace a nařízených opatření v době konání turnajů.

Škola, jako odpovědný subjekt přihlašující tým do turnaje, doloží čestné prohlášení (vzor prohlášení ke stažení níže v dokumentech), že členové týmu:

 • ve škole nebo školském zařízení absolvovali pravidelný test( dle aktuálního opatření MČR) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • mají vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;
 • popřípadě podstoupí preventivní antigenní test na místě před začátkem turnaje, který je platný pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. 

Pokud účastník nesplní tyto podmínky, nebude mu povolen vstup do areálu a nebude mu umožněna účast v turnaji.

Další nařízení: 

 • Všichni účastníci turnaje jsou během pobytu v areálu sportoviště povinni používat ochranné prostředky zakrývající dýchací cesty (nos, ústa), jako je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Výjimka se vztahuje pouze na hráče na hřišti během zápasu. 
 • Účastníci turnaje jsou povinni dodržovat organizační pokyny pořadatele, jako jsou používání desinfekce, ohraničení území a další. V případě jejich nedodržování je pořadatel oprávněn účastníky z turnaje vyloučit. 

GDPR - informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 „O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen „Nařízení“) pořadatel informuje, že v souvislosti s Vaší účastí na námi pořádané sportovní akci provádíme zpracování Vašich osobních údajů. Jde o údaje, které vyplňujete v rámci přihlášky na danou sportovní akci. Ty jsou evidovány v podobě nutné pro zajištění sportovní akce (seznam účastníků, startovní listina, výsledková listina apod) a z důvodu vycházejících z nařízení Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s covid 19. Z titulu oprávněného zájmu a v souladu se zákonem 480/2004 používáme poskytnuté údaje i pro zasílání e-mailových informací o pořádání podobných sportovních akcí. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé jednotlivé odeslané zprávy.

 • Ze sportovní akce pořizujeme fotografie a videa, které společně se startovní a výsledkovou listinou využíváme proplnění informační povinnosti a z titulu oprávněného zájmu také pro prezentaci sportovní akce v papírových materiálech nebo na webových stránkách a sociálních sítích. Jako poskytovatel osobních údajů máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.  
 • Přihlášením se do turnaje souhlasíte s tím, aby Česká streetballová asociace,z.s. jako pořadatel turnaje pořizoval v průběhu turnaje fotografie, videa, zvukové záznamy a sportovní výsledky za účelem využití v marketingu (zejména ve výroční zprávě a dalších informačních a propagačních materiálech, letácích), médiích (přenos z turnaje), prezentace na webu a sociálních sítích (např. Youtube, Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • Správcem osobních údajů je Česká streetballová asociace,z.s. Kontaktní údaje na osobu, odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@ceskystreetball.cz. Detailní informace ke zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce www.energystreetball.cz. 

Pojištění, odpovědnost za škodu

Přihlášením se do turnaje vyjadřuje účastník souhlas s účastí v turnaji ENERGY STREETBALL (dále jen „turnaj“) na vlastní nebezpečí a odpovědnost, přičemž následující prohlášení a účastnické podmínky jsou předmětem platného ujednání mezi níže podepsanými účastníky a pořadatelem turnaje, kterým je Česká streetbalová asociace, Březinova 501/4, Karlín, 186 00 Praha, IČ : 65995261.

 • Přihlášením se do turnaje účastník prohlašuje, že se turnaje zúčastní výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během turnaje, ani během případného tréninku a doprovodných akcí. Účastník tímto prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se turnaje zúčastnit. Dále potvrzuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí, nebo závažným onemocněním. 
 • Pořadatel neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem. Účastníci si sami ručí za své předměty, které si na tuto akci donesou a neměli by je tak nikde nechávat volně ležet bez dozoru, nelze zajistit jejich bezpečné uložení. Jedná se například o mobily, klíče, peněženky, fotoaparáty a další.
 • Účastník prohlašuje, že si je vědom důsledků spojených se svou účastí v turnaji na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v turnaji. 
 • Účastník je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v turnaji.

Dokumenty

Copyright ENERGY STREETBALL 2022